ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I OPĆI UVJETI:

Što je GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679
  (https://eur-lex.europa.eu)
 • Zakona o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka
  (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html)
 • Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP
  (http://azop.hr)
 • Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika
  Agencija je pripremila obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika koji možete koristiti prilikom obraćanja voditelju obrade. Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika možete preuzeti na stranici Agencije:
  Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika
 • Prigovor vezano uz obradu osobnih podataka
  Agencija je pripremila obrazac Prigovor voditelju obrade koji možete koristiti prilikom obraćanja voditelju obrade. Obrazac Prigovora možete preuzeti na stranici Agencije:
  Obrazac prigovora
 • Zahtjev za utvrđivanje povrede prava
  Agencija je pripremila obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava koji možete koristiti prilikom obraćanja Agenciji za zaštitu osonih podataka. Obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava možete preuzeti na stranici Agencije:
  Obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava
 • Politika privatnosti
  (Politika privatnosti.pdf)
 • Politika privatnosti i opci uvjeti
  (Politika privatnosti i opci uvjeti.pdf)
 • Prava ispitanika:
  Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i  pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice voditelja ili Agencije. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.

Voditelj obrade osobnih podataka:
Elgrad d.o.o.
Vučak 30, Jankomir, 10000 Zagreb
tel: +385 1 5502 444
e-mail: szop@elgrad.hr
web: https://www.elgrad.hr/